Logo

Overloonse


Bridge


Club


Logo

Wedstrijd reglement.

Niet Rokers club.

Artikel 1    Soorten wedstrijden en de indeling in groepen
 1. De vereniging kent 4 soorten wedstrijden, te weten:
  1. Parenwedstrijden om het clubkampioenschap;
  2. Ladderwedtrijden om het ladderkampioenschap;
  3. Speciale drives zoals de Kerst, Carnaval, Paas en de Asperge drive;
  4. Vrije bridgeavonden;
 2. Alle wedstrijden worden vastgelegd in de wedstrijdkalender, die vóór aanvang van het seizoen op de Website www.bridgecluboverloon.nl wordt gepubliceerd.
 3. Er wordt steeds gespeeld in de groepen Geel, Rood en Groen. Hierbij worden de sterkste paren in de groep Geel ingedeeld, dan volgen de paren in de groep Rood en tenslotte die in de groep Groen.
 4. De technische commissie bepaalt het aantal paren dat in iedere groep wordt ingedeeld.
 5. Op de vrije bridgeavonden worden de groepen ingedeeld via het lot. De groene groep blijft (wanneer beginners deelnemen) intact.

Artikel 2    Clubkampioenschappen voor paren

 1. Alle leden worden geacht deel te nemen aan het clubkampioenschap.
 2. De indeling voor het clubkampioenschap geschiedt op basis van de resultaten van het voorafgaande seizoen.
 3. Er wordt gespeeld in minimaal 3 ronden van elk minimaal 5 zittingen.
 4. Na elke ronde vindt promotie/degradatie plaats van ongeveer 25% van de paren in elke groep.
 5. Verandering van het aantal paren in een groep kan slechts geschieden na afloop van een ronde.
 6. Bij wijziging van een partnerschap tijdens een ronde is artikel 8 van toepassing.

Artikel 3    Kampioenspunten

 1. Aan het einde van elke ronde worden kampioenspunten toegekend volgens het in de bijlage gegeven schema.
  De eindstand wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde van de behaalde scores op de speelavonden van de ronde, die zijn behaald in overeenstemming met artikel 4. Tevens zijn de eindstanden van de diverse groepen bepalend voor de kampioenen in die groepen en voor de promotie/dgradatieregeling.
 2. Indien een paar minder dan 3 wedstrijden in een ronde heeft gespeeld, wordt het aantal kampioenspunten toegekend dat hoort bij de laagste plaats van die groep.
  De plaats in de groep, die bepalend is voor promotie/degradatie wordt echter bepaald door de behaalde en vervangende scores conform Art 4 lid 1.
 3. Het paar dat aan het van het seizoen de meeste kampioenspunten heeft verzameld, is de clubkampioen paren. Bij een gelijk aantal kampioenspunten beslist het hoogste gemiddelde van de scores die dat paar (zonder invallers) heeft behaald. Het paar dat op het einde van het seizoen het grootste aantal kampioenspunten heeft behaald , ontvangt de wisseltrofee.
 4. Bij de bepaling van de volgorde voor het kampioenschap dient een paar tenminste de laatste twee rondes als geregistreerd paar te hebben samengespeeld (waarbij de invallers regeling Art 4 lid 3 van toepassing is) om in de stand te worden opgenomen.

Artikel 4    Afwezigheids- en vervangingsregeling bij het clubkampioenschap

 1. Indien een paar één of meer keren in een ronde niet heeft gespeeld, wordt voor elke keer dat men afwezig is, een vervangende score vastgesteld. De vervangende score is gelijk aan de gemiddelde score over de gespeelde en nog te spelen wedstrijden in die ronde met dien verstande dat de eerste vervangende score maximaal 52,50% en de tweede vervangende score maximaal 50% bedraagt. Indien een vervangende score de laatste wedstrijd van een ronde betreft, wordt 5% extra gekort.
 2. Een paar dat drie maal afwezig is geweest in een ronde degradeert automatisch tenzij artikel 4 sub 4 van toepassing is.
 3. Men kan met een vervanger spelen. Daarbij gelden de volgende regels:
  1. Deze komt bij voorkeur uit dezelfde lijn, de behaalde scores gelden voor beide paren, zonder plussen en minnen (combipaar uit dezelfde lijn).
  2. Is het gestelde onder Art.4.3.a niet mogelijk dan kan men met een speler uit de naast gelegen andere lijn spelen, waarbij men in principe speelt in de groep van de hoogst geklasseerde speler; de behaalde scores gelden dan voor beide paren, waar die spelers deel van uit maken en waarbij de score van het paar dat in de lagere lijn speelt verhoogd wordt met 5%. (Combipaar uit verschillende lijnen)
  3. In het zeldzame geval dat er een dringende reden is om af te wijken van het gestelde in Art.4.3.b, en dat alleen na overleg met het Bestuur, kan er ook gespeeld worden in de groep van de laagst geklasseerde speler, de behaalde scores gelden dan voor beide paren, waar die spelers van uit maken en waarbij de score van het paar dat in de hogere lijn speelt gekort wordt met 5%. (Combipaar uit verschillende lijnen).
  4. Verzoeken van spelers om te mogen spelen in een lijn die niet naast gelegen is (bijv. groen met geel) worden in principe niet gehonoreerd. Elk verzoek zal echter worden beoordeeld door het Bestuur en in voorkomende gevallen kan er dispensatie worden verleend. Bij verkregen dispensatie worden de scores op identieke wijze toegekend zoals verwoord onder Art.4.3.b en Art.4.3.c.
  5. De betreffende combinatie mag slechts maximaal twee keer spelen in een groep in één ronde.
  6. Om competitievervalsing te voorkomen mogen twee (of eventueel meer) paren geen "combinatie' vormen, waarbij een en ander ter beoordeling staat van de Technische Commissie en het Bestuur.
 4. Indien een paar door langdurige afwezigheid niet aan de competitie kan deelnemen, kan vooraf een verzoek tot plaatsbehoud in de groep bij het bestuur worden ingediend. Een dergelijk verzoek geldt slechts voor één ronde.
  Bij overmacht of onvoorziene gebeurtenissen, zoals ongelukken of ziekten in de naaste omgeving, kan ook zonder voorafgaand verzoek een beroep worden gedaan op deze regel. Een speler van een paar, waarvan zulk een verzoek is ingewilligd, kan in de betreffende ronde wel als vervanger in een gelegenheidscombinatie spelen, doch de behaalde score wordt uiteraard niet aan het paar toegekend. De behaalde score geldt echter wel voor de spelers van het andere paar met inachtneming van Art. 4.3.
 5. Plaatsbehoud als bedoeld in het vorige lid wordt gerealiseerd door in de lopende competitie het betreffende paar buiten mededinging te plaatsen.
  Dit heeft tot gevolg dat het paar in de uitslagen van hun groep niet meer voorkomen en in de volgende ronde automatisch op hun eigen plaats worden ingedeeld.
 6. Paren zijn verplicht zich bij verhindering voorafgaande aan de speelavond af te melden en daarbij aan te geven of zij een vervangende gelegenheidscombinatie zullen vormen. Bij afwezigheid zonder afmelding bij de daartoe aangewezen persoon krijgen de paren voor die avond hun gemiddelde score van de al gespeelde en nog te spelen avonden van die ronde verminderd met 10 procentpunten.
Artikel 5     Ladderwedstrijden
 1. Het seizoen wordt afgesloten met een ladderwedstrijd, te spelen door alle leden.
 2. Het lot bepaalt de indeling van de paren bij de eerste deelname aan ladderwedstrijden. Bij iedere volgende avond worden de paren in groepen ingedeeld aan de hand van de actuele stand in de ladder.
 3. Het paar dat als hoogste eindigt, is de ladderkampioen van de club.
 4. Het aantal verplichte deelname is tweederde van het aantal te spelen avonden.
Artikel 6     Slemkampioenschap
 1. Er wordt bijgehouden welk paar in een seizoen de meeste slems biedt en maakt.
 2. Dit geldt voor alle avonden dat er geen speciale wedstrijden worden gespeeld en alleen voor vaste paren.
 3. Voor het slemkampioenschap worden punten toegekend zowel voor het maken als voor het down spelen van een slemcontract. De berekeningsformule is als volgt:
  Voor klein slem: voor geboden en gemaakt klein slem in een kleur worden 4 punten en in Sans-Atout 5 punten toegekend.
  Voor groot slem: voor geboden en gemaakt groot slem in een kleur worden 8 punten en in Sans-Atout 10 punten toegekend.
  Deze berekening geldt voor N-Z zowel als O-W
 4. Het down gaan van klein slem wordt bestraft met 1 punt en het down gaan van groot slem 2 punten.
 5. Het paar dat op het einde van het seizoen het grootste aantal punten heeft behaald ontvangt de slemwisseltrofee.

Artikel 7      De speelavond

 1. De organisatie van elke speelavond ligt in handen van de wedstrijdleiding die verantwoordelijk is voor de arbitrage, zorg draagt voor het indelen van de groepen, ingaven en/of technische problemen van de bridgemate's oplost, het  tijdschema zoveel mogelijk naleeft en de uitslagen bekent maakt.
  Binnen de TC kunnen taken gedelegeerd worden.
 2. Op de speelavond wordt door een kloksysteem het wisselen geregeld. De beschikbare tijd is een half uur exclusief 2 minuten wisselen.
 3. Vijf minuten vóór het einden van de speelronde wordt er een sein gegeven, waarbij de nog te spelen spellen niet meer uit de boards gehaald mogen worden.
  In de bridgemate moet Niet Gespeeld (NG) nul ingevoerd worden.
 4. De consequentie voor tijdsoverschrijding kan neer komen op een waarschuwing voor de eerste keer en kan, voor beide paren, 25% kosten van de top van een spel voor iedere herhaling.
 5. Wanneer in meerdere groepen een wachtronde dreigt te ontstaan, zal de WL dit trachten te voorkomen door het overhevelen van een of meerdere paren van de ene groep naar de andere. Men heeft het recht om te weigeren mee te werken aan deze overplaatsing.
Artikel 8     Indeling nieuwe paren

Wanneer nieuwe paren lid worden van de Overloonse Bridge Club, deelt de tecnische commissie (TC), in overleg met het bestuur, hen zo billijk mogelijk in, in de groep Geel, Rood of Groen. Men kan echter weigeren, indien men denkt dat men ingedeeld wordt in een te sterke groep.
Indien een lid een partnerschap aangaat met een nieuw lid, zal dit paar worden geplaatst in de groep waar het bestaand lid recht op heeft, tenzij dat lid aangeeft dat deze nieuwe combinatie daardoor te hoog geplaatst wordt. Tegen de beslissing van de technische is beroep bij het bestuur mogelijk.

Artikel 9     De Wedstrijdleiding/Arbitrage
 1. Wanneer tijdens een zitting voor het clubkampioenschap tijdens een spel zodanig beroep wordt gedaan op de dienstdoende WL of Arbiter dat de concentratie daardoor merkbaar wordt verstoord zal aan beide partijen van de tafel, waarvan de WL of Arbiter langdurig is weggeroepen, een arbitrale score worden toegekend van 60%.
 2. Tegen elke beslissing van de WL of Arbiter is er beroep mogelijk bij het Bestuur
 3. .Bij alle beslissingen worden de Spelregels van de Nederlands Bridge Bond zoveel mogelijk in acht genomen.
 4. Om continuïteit in de arbitrage te waarborgen kan het bestuur een meespelende arbiter vrijwaren van degradatie.

Artikel 10     Algemeen

 1. Men wordt geacht zich af te melden bij de daarvoor aangestelde persoon.
 2. Op de inschrijftafel is steeds een schrift aanwezig waarin men kan aangeven wanneer men afwezig is en of men een partner (vast of tijdelijk) zoekt.
 3. Na elke zitting wordt de uitslag uitgerekend met behulp van het systeem Bridge-It. Dit is meteen de defenitieve uitslag van de speelavond. De uitslag wordt schriftelijk uitgereikt.
 4. Wanneer onherstelbare fouten worden gemaakt bij de invoer van spellen en dus in de resultaten in het systeem van Bridgemate (kastjes) worden beide paren voor het betreffende spel gecorrigeerd met een gemiddelde min. Dit om te voorkomen dat een van beide paren voordeel heeft van de gemaakte fout.
 5. Alleen op vrije avonden kunnen introducé(s) worden toegelaten.

Artikel 11     Onvoorzien

Zaken waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet worden voorgelegd aan de Technische commissie die, in overleg met het dagelijks bestuur van de club, een bindende beslissing neemt.


Bijlage bij artikel 3.1 van het wedstrijdreglement OBC

Berekening Clubkampioen:

A-lijn (gele lijn):

Het paar dat als eerste eindigt ontvangt 100 punten.
Het paar dat als laatste eindigt, ook wanneer deze plaats wordt bereikt doordat het paar te weing avonden heeft gespeeld om in deze lijn te kunnen blijven spelen, ontvangt 60 punten.
Alle tussengelegen paren krijgen een aantal punten tussen 60 en 100.

B-lijn (rode lijn)

Het eerste paar in deze lijn ontvangt 75 punten.. Het laatste paar ontvangt 40 punten
Alle tussengelegen paren krijgen een aantal punten tussen 40 en 75.

C-lijn (groene lijn)

Het eerste paar in deze lijn ontvangt 60 punten.. Het laatste paar ontvangt 30 punten
Alle tussengelegen paren krijgen een aantal punten tussen 30 en 60.

Het aantal kampioenschapspunten per ronde wordt afgerond op 2 cijfers na de komma.

Het aantal punten, dat aan een paar toegekend wordt is afhankelijk van:
 1. Het verschil tussen de hoogste en laagste score in de lijn;
 2. het verschil tussen de maximum en minimum te behalen punten in de lijn;
 3. Het verschil tussen de score van het eerste en laatste paar.

Een voorbeeld van berekening (in deA-lijn):

Plaats        Behaalde %    Berekening kampioenspunten            Score

1ste                 65 %                                                                            100

2de                  60 %            60+[(60-45)/(65-45)] * (100-60)                90

3de                  55 %            60+[(55-45)/(65-45)] * (100-60)                80

12de                45 %                                                                             60Overloonse Bridge Club, aangepast november 2018.